Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7065
Title: Lý luận hành chính nhà nước : Giáo trình nội bộ
Authors: Lưu, Ngọc Tố Tâm
Keywords: Hành chính nhà nước;Lí luận
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khái quát về hành chính nhà nước; Nền hành chính nhà nước; Kiểm soát đối với hành chính nhà nước;
Description: 168 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7065
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
98. Lý luận hành chính nhà nước.pdf19.11 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.