Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/706
Title: Tọa đàm chính luận trên sóng truyền hình kỹ thuật số VTC
Authors: Nguyễn, Mai Phương
Advisor: Trần, Thế Phiệt
Keywords: Tọa đàm;Chính luận;Truyền hình
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về chính luận báo chí, chính luận truyền hình, tọa đàm chính luận truyền hình; Chỉ ra được thực trạng phát triển của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, kênh VTC1 và VTC10; Phân tích ưu điểm và hạn chế về nội dung và hình thức của các chương trình chính luận Góc nhìn thẳng và Focus in Vietnam; Đề xuất giải pháp, kiến nghị nâng cao chất lượng các chương trình chính luận trên sóng VTC.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/706
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Mai Phuong.pdf1.26 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.