Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7036
Title: Bảo đảm chất lượng thực hiện chương trình đào tạo quốc tế tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Authors: Vũ, Thanh Vân
Keywords: Chất lượng;Đào tạo quốc tế;Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Đề tài phân tích thực trạng công tác bảo đảm chất lượng chương trình cử nhân quốc tế Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhằm đánh giá đầy đủ những thuận lợi và khó khăn, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm triển khai chương trình thành công.
Description: 106tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7036
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sởItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.