Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/703
Title: Tổ chức thông tin thời sự quốc tế trên kênh truyền hình VOV TV
Authors: Nguyễn, Hà Thu
Advisor: Nguyễn, Thế Kỷ
Keywords: Thông tin;Thời sự;Quốc tế;Kênh truyền hình
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn xây dựng cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng tổ chức các chương trình mang thông tin thời sự quốc tế; phân tích thực trạng, đánh giá ưu điểm, hạn chế công tác tổ chức thông tin thời sự quốc tế của Kênh TH Đài TNVN; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổ chức thông tin thời sự quốc tế trên Kênh TH Đài TNVN.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/703
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Ha Thu.pdf980.1 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.