Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7029
Title: Giáo trình chính sách xã hội
Authors: Nguyễn, Tiệp
Phạm, Hồng Trang
Nguyễn, Lê Trang
Keywords: Chính sách xã hội;Giáo trình
Issue Date: 2011
Publisher: H.: Lao động - Xã hội
Abstract: Trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu, có tính lý luận và thực tiễn về xây dựng, tổ chức thực hiện và đánh giá, phân tích các chính sách xã hội và nghiên cứu thực tế một số chính sách xã hội đang áp dụng ở nước ta.
Description: 461tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7029
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
giaotrinhchinhsachxahoi.pdf10.26 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.