Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7018
Title: Giáo trình pháp luật đại cương
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thủy
Keywords: Pháp luật;Giáo trình
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Giáo dục Việt Nam
Abstract: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật nói chung. Đặc biệt về Nhà nước và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói riêng; hình thức pháp luật; hệ thống pháp luật và các luật cơ bản như: luật dân sự, luật lao động, luật hành chính, luật đất đai và luật hình sự.
Description: 331tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7018
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
giao trinh phap luat dai cuong.pdf10.67 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.