Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7010
Title: Giáo trình chính sách công
Authors: Lưu, Ngọc Tố Tâm
Keywords: Chính sách công;Giáo trình
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức lý luận về chính sách công. Qua đó, học viên có thể vận dụng lý luận này vào quá trình xây dựng, thực thi, phân tích và đánh giá các chính sách trong ngành/lĩnh vực hay địa phương nơi công tác.
Description: 184tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7010
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
337. Giáo trình chính sách công.pdf21.5 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.