Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7002
Title: Kinh tế quốc tế
Authors: Nguyễn, Thị Thìn
Keywords: Kinh tế quốc tế;Giáo trình
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Giáo trình gồm 5 chương: chương 1 giới thiệu chung về học phần kinh tế quốc tế; chương 2 Liên kết và hội nhập kinh tế quốc tế; chương 3 Lý thuyết thương mại quốc tế; chương 4 chính sách thương mại quốc tế; chương 5 Đầu tư quốc tế và di chuyển quốc tế về sức lao động; chương 6 Quan hệ tiền tệ quốc tế.
Description: 174tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7002
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
330. Kinh tế quốc tế.pdf18.57 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.