Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/699
Title: Tổ chức sản xuất chương trình tọa đàm chính luận truyền hình (khảo sát ở một số chương trình tọa đàm Chính luận Truyền hình trên VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam, từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2013)
Authors: Nguyễn, Công Triện
Advisor: Tạ, Ngọc Tấn
Keywords: Chương trình truyền hình;Tọa đàm;Chính luận;Sản xuất chương trình
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng của tọa đàm chính luận truyền hình tại Việt Nam, nhằm tìm ra những mặt thuận lợi, hạn chế, cơ hội và thách thức. Đề ra những giải pháp góp phần nầng cao chất lượng nội dung chương trình, cũng như tổ chức thực hiện trong quá trình phát triển và hội nhập, phù hợp với định hướng phát triển báo chí theo quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước làm cơ sở kinh nghiệm tham khảo cho các phóng viên, biên tập viên, các cơ quan báo chí; luận văn Đánh giá phương pháp sử dụng tọa đàm chính luận truyền hình hiện nay, những ưu điểm, nhược điểm. Từ đó chỉ ra phương pháp tổ chức tọa đàm chính luận nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/699
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Cong Trien.pdf1.26 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.