Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/698
Title: Chủ đề cải cách thôn quê trong các tác phẩm báo chí của nhóm Tự lực văn đoàn (Khảo sát báo Phong hóa - Ngày nay từ năm 1932 đến năm 1940)
Authors: Ngô, Văn Phong
Advisor: Nguyễn, Thị Thoa
Keywords: Cải cách;Tác phẩm báo chí;Nông thôn;Tự lực văn đoàn
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn nghiên cứu chủ đề cải cách thôn quê trong các tác phẩm báo chí của nhóm Tự lực văn đoàn nhằm tìm hiểu những giá trị tinh thần của chủ trương này và rút ra những bài học kinh nghiệm nghề nghiệp báo chí bổ ích cho những người làm báo đang viết về đề tài nông thôn, đặc biệt là đề tài về xây dựng nông thôn mới hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/698
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ngo Van Phong.pdf1.19 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.