Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6979
Title: Truyền thông hiệu quả trong khủng hoảng: vượt qua khủng hoảng - tiến tới cơ hội
Authors: Ulmer, Robert R.
Sellnow, Timothy L.
Seeger, Matthew W.
Keywords: Truyền thông;Khủng hoảng
Issue Date: 2009
Publisher: H.: Tri thức
Abstract: Cung cấp cho độc giả những lời khuyên hữu ích trong việc quản lí và vượt qua khủng hoảng một cách hiệu quả cũng như những chỉ dẫn cho việc đón nhận nhiều thách thức mà cuộc khủng hoảng đem lại và biến những thách thức ấy thành cơ hội
Description: 343tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6979
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
truyenthonghieuquatrongkhunghoang_robertrulmer.pdf100.94 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.