Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6970
Title: Lý thuyết kinh tế vi mô và ứng dụng
Authors: Lê, Thị Thúy
Keywords: Kinh tế vi mô;Ứng dụng;Lý thuyết
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản, hiện đại và có tính thực tiễn về kinh tế Vi mô. Lý thuyết kinh tế vi mô về mô hình nền kinh tế thị trường hiện đại và cách ra quyết định của các chủ thể trong nền kinh tế...
Description: 190tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6970
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
317. Lý thuyết kinh tế vi mô và ứng dụng.pdf18.97 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.