Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6959
Title: Đổi mới công tác tư tưởng, lý luận ở Việt Nam hiện nay
Authors: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Lí luận;Đổi mới;Công tác tư tưởng
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Phân tích làm rõ một số vấn đề lý luận về công tác tư tưởng, lý luận và đổi mới công tác tư tưởng, lý luận trong thời kỳ đổi mới; Nghiên cứu thực trạng đổi mới công tác tư tưởng, lý luận để chỉ ra những vấn đề lý luận và thực tiễn cần giải quyết trong thời kỳ đổi mới hiện nay; Đề xuất quan điểm và giải pháp tiếp tục đổi mới có hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận trong giai đoạn hiện nay.
Description: 150tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6959
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
312. Đổi mới công tác tư tưởng lý luận ở Việt Nam hiện nay.pdf18.79 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.