Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6915
Title: Đổi mới hoạt động quản lý nguồn nhân lực khoa học ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
Authors: Hoàng, Anh
Keywords: Khoa học;Đổi mới;Quản lí nguồn nhân lực
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận của hoạt động quản lý nguồn nhân lực khoa học. Thực trạng hoạt động quản lý nguồn nhân lực khoa học ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Giải pháp nhằm nâng cao hoạt động quản lý nguồn nhân lực khoa học ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
Description: 72tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6915
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
292. Đổi mới hoạt động quản lý nguồn nhân lực.pdf1.99 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.