Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6914
Title: Chất lượng hoạt động nghiên cứu lý luận chính trị ở Việt Nam trong thời kỳ mới : Đề tài khoa học cấp cơ sở trọng điểm
Authors: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Chất lượng;Nghiên cúu;Lí luận chính trị;Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Cơ sở lý luận về chất lượng hoạt động nghiên cứu lý luận chính trị ở Việt Nam trong thời kỳ mới. Thực trạng chất lượng hoạt động nghiên cứu lý luận chính trị ở Việt Nam thời kỳ mới. Giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu lý luận ở nước ta từ nay đến 2030
Description: 102 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6914
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sởItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.