Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6891
Title: Tư tưởng nhân văn, đạo đức, văn hóa Hồ Chí Minh : Đề tài khoa học cấp cơ sở
Authors: Doãn, Thị Chín
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh;Đạo đức;Nhân văn;Văn hóa
Issue Date: 2015
Publisher: H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Đề tài cung cấp nguồn gốc khách quan và chủ quan hình thành tư tưởng HCM về nhân văn, đạo đức, văn hóa; Những tư tưởng cụ thể của người về nhân văn, đạo đức,văn hóa; Vận dụng vào thực tiễn chính sách về nhân văn, đạo đức, văn hóa ở nước ta hiện nay
Description: 184 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6891
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29. Tư tưởng nhân văn, đạo đức văn hóa Hồ Chí Minh.pdf22.5 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.