Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6885
Title: Lịch sử tư tưởng Hồ Chí Minh : Đề tài khoa học cấp cơ sở
Authors: Doãn, Thị Chín
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh;Lịch sử
Issue Date: 2014
Publisher: H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Gồm 08 chương nhằm cung cấp cho người học về hoàn cảnh ra đời, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh qua các thời kỳ 1911-1920; 1920-1940; 1941-1969
Description: 184 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6885
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26. Lịch sử tư tưởng Hồ Chí Minh.pdf20.55 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.