Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6882
Title: Tổ chức bản thảo
Authors: Trần, Văn Hải
Keywords: Xuất bản;Bản thảo;Tổ chức;Đề tài khoa học
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Nhận thức chung về tổ chức bản thảo trong hoạt động xuất khẩu; Công tác đề tài và kế hoạch đề tài trong tổ chức bản thảo của hoạt động xuất bản; Công tác cộng tác viên trong tổ chức bản thảo của hoạt động xuất bản
Description: 74tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6882
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
279. Tổ chức bản thảo.pdf8.37 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.