Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6866
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và sự vận dụng của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay : Đề tài trọng điểm cấp cơ sở
Authors: Doãn, Thị Chín
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh;Dân chủ
Issue Date: 2015
Publisher: H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Cung cấp cho người học hiểu thêm về quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh; các quan điểm của HCM về dân chủ và Đảng cộng sản Việt Nam vận dụng tư tưởng đó trong giai đoạn hiện nay
Description: 186 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6866
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sởItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.