Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6852
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo : Đề tài khoa học cấp cơ sở
Authors: Doãn, Thị Chín
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh;Tôn giáo
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Học viện Báo chí & Tuyên truyền
Abstract: Đề tài cung cấp nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo; Cơ sở và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo; Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo về Đảng Cộng sản Việt Nam về Nhà nước
Description: 149 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6852
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo.pdf101.49 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.