Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6841
Title: Mạng xã hội trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin ở Việt Nam: Lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm
Authors: Phạm, Huy Kỳ
Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Mạng xã hội;Thông tin;Phát triển;Việt Nam
Issue Date: 2019
Publisher: H.: Lao động
Abstract: Gồm nhiều bài viết nghiên cứu về mạng xã hội và vấn đề quản lý thông tin, truyền thông trên thế giới, thực tiễn, kinh nghiệm và giải pháp cho Việt Nam như: Mạng xã hội - nhận diện và định hướng quản lý; tổng quan nghiên cứu vấn đề mạng xã hội trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin ở Việt Nam hiện nay, nhận diện các dòng tin trên mạng xã hội facebook...
Description: 440 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6841
ISBN: 9786045985434
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
78. mạng xã hội.pdf16.27 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.