Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6839
Title: Các mạng xã hội và sinh viên báo chí (Khảo sát sinh viên chuyên ngành báo chí tại Học viện Báo chí - Tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2011)
Authors: Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Mạng xã hội;Sinh viên;Báo chí
Issue Date: 2011
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khảo sát thực trạng nhu cầu sử dụng MXH của SV chuyên ngành Báo tại trường Học viện Báo chí - Tuyên truyền hiện nay. Từ đó có những giải pháp định hướng cho SV sử dụng MXH một cách có ích và đề xuất một số biện pháp cho các nhà quản lý MXH được tốt hơn.
Description: 160tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6839
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
44. Các mạng xã hội và sinh viên báo chí.pdf15.91 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.