Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6801
Title: Quản lý hoạt động xuất nhập cảnh của Công an tỉnh Hòa Bình hiện nay
Authors: Vũ, Thị Thanh Hồng
Advisor: Nguyễn, Vũ Tiến
Keywords: Quản lí;Xuất nhập cảnh;Công an;Hòa Bình
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về QL hoạt động xuất nhập cảnh của Công an tỉnh; Phân tích những yếu tố tác động và khảo sát thực trạng QL hoạt động xuất nhập cảnh của Công an tỉnh Hòa Bình hiện nay; Đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường QL hoạt động xuất nhập cảnh của Công an Tỉnh Hòa Bình trong thời gian tới.
Description: 104tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6801
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vu Thi Thanh Hong.pdf864.1 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.