Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/68
Title: Giáo trình chính trị học so sánh
Authors: Lưu, Văn An
Keywords: Chính trị học;Chính trị so sánh;Giáo trình
Issue Date: 2011
Publisher: Chính trị Quốc gia - Sự thật
Abstract: Ngoài chương I về nhập môn chính trị học so sánh, nội dung cuốn sách gồm 2 phần: Phần 1: So sánh chính trị theo lịch đại - các chế độ chính trị trong lịch sử; Phần 2: So sánh chính trị theo đương đại - các khu vực trên thế giới.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/68
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chinh tri hoc so sanh.pdf52.68 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.