Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6797
Title: Quản lý hoạt động trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử của Sở Văn hóa - Thể thao thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Trần, Sơn Tùng
Advisor: Nguyễn, Vũ Tiến
Keywords: Quản lí;Trùng tu;Di tích lịch sử;Sở Văn hóa - Thể thao;Hà Nội
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Mục đích của nghiên cứu này là tìm ra những dự báo và phương hướng quản lý hoạt động trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử một cách khoa học, dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn, từ đó đề xuất những giải pháp cụ thể đối với Sở Văn hóa – Thể thao thành phố Hà Nội để tăng cường quản lý hoạt động này trên địa bàn Hà Nội.
Description: 109tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6797
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV TRAN SON TUNG.pdf1.12 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.