Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6784
Title: Quản lý hoạt động quảng bá thương hiệu sản phẩm của Công ty Cổ phần đầu tư HCM Việt Nam hiện nay
Authors: Đỗ, Văn Đại
Advisor: Nguyễn, Vũ Tiến
Keywords: Quản lí;Quảng bá thương hiệu;Sản phẩm;Việt Nam
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận, qua đánh giá thực trạng quản lý hoạt động quảng bá thương hiệu sản phẩm của công ty cổ phần đầu tư HCM Việt Nam, luận văn đề xuất một số phương hướng và giải pháp tăng cường quản lý hoạt động quảng bá thương hiệu sản phẩm của công ty trong thời gian tới.
Description: 104tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6784
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUẬN VĂN ĐỖ VĂN ĐẠI.pdf3.04 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.