Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6777
Title: Quản lý đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp huyện ở tỉnh Sóc Trăng hiện nay
Authors: Phạm, Hồng Cẩm
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Quản lí;Cán bộ;Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;Sóc Trăng
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trình bày và hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về quản lý đội ngũ cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện; Phân tích, đánh giá thực trạng về những kết quả đạt được và hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý đội ngũ cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện ở tỉnh Sóc Trăng từ năm 2012 đến năm 2017; Đề xuất một số phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện ở tỉnh Sóc Trăng thời gian tới.
Description: 103tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6777
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV Phạm Hồng Cẩm.pdf1.3 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.