Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6766
Title: Quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị Phạm Hùng, tỉnh Vĩnh Long giai đoạn hiện nay
Authors: Mạc, Thị Kiều Thanh
Advisor: Nguyễn, Vũ Tiến
Keywords: Quản lí;Đào tạo;Bồi dưỡng;Vĩnh Long
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị Phạm Hùng, tỉnh Vĩnh Long giai đoạn hiện nay, luận văn đề xuất những phương pháp, nhiệm vụ tăng cường quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị Phạm Hùng, tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới.
Description: 137tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6766
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV Mạc Thị Kiểu Thanh.pdf1.34 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.