Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/675
Title: Sử dụng ngôn ngữ trong dẫn chương trình trên kênh VOV giao thông (Khảo sát chương trình Quà tặng âm nhạc và Giờ cao điểm, từ tháng 1 đến tháng 6/2013)
Authors: Đinh, Phương Oanh
Advisor: Hoàng, Anh
Keywords: Sử dụng;Ngôn ngữ;Dẫn chương trình;Kênh truyền hình
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn đã hệ thống hóa và làm rõ một số vấn đề lý luận về sử dụng ngôn ngữ trong dẫn chương trình trực tiếp trên sóng phát thanh; khảo sát một cách toàn diện và hệ thống về việc sử dụng ngôn ngữ trong dẫn chương trình trên kênh VOV Giao thông từ góc độ báo chí học và góc độ ngôn ngữ học. Đồng thời đề xuất một số giải pháp có căn cứ xác đáng nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc sử dụng ngôn ngữ trong dẫn chương trình trên kênh VOV Giao thông.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/675
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dinh Phuong Oanh.pdf737.89 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.