Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6731
Title: Chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang hiện nay
Authors: Trần, Việt Quỳnh
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Công tác tư tưởng;Đảng bộ;Đồng Văn;Hà Giang
Issue Date: 2019
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận về chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ huyện, luận văn khảo sát thực trạng và đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang trong thời gian tới.
Description: 118 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6731
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trần Việt Quỳnh.pdf795.59 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.