Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6728
Title: Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ của Đảng bộ Công an tỉnh Cao Bằng hiện nay
Authors: Lương, Minh Thành
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Giáo dục chính trị;Tư tưởng;Chiến sĩ;Cán bộ;Đảng bộ;Công an;Cao Bằng
Issue Date: 2019
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về công tác giáo dục chính trị - tư tưởng của Đảng bộ Công an tỉnh, từ đó khảo sát thực trạng và đề xuất phương hướng, giải pháp tăng cường công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ của Đảng bộ Công an tỉnh Cao Bằng thời gian tới.
Description: 101 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6728
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LƯƠNG MINH THÀNH.pdf801.64 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.