Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6727
Title: Quản lý nhà nước về phòng, chống tội phạm hình sự của Công an thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Phùng, Tuấn Phát
Advisor: Lưu, Ngọc Tố Tâm
Keywords: Quản lí nhà nước;Phòng chống;Tội phạm hình sự;Công an;Hà Nội
Issue Date: 2019
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn nghiên cứu hệ thống lý luận cơ bản về quản lý nhà nước về phòng, chống tội phạm hình sự của Công an thành phố Hà Nội. Trên cơ sở đó luận văn xác định phương hướng và đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tội phạm hình sự của Công an thành phố Hà Nội trên địa bàn Thủ đô, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.
Description: 114 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6727
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phung Tuan Phat.pdf843.28 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.