Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6721
Title: Công tác giáo dục văn hóa ứng xử cho đội ngũ cảnh sát giao thông của Công an thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Phạm, Văn Chiến
Advisor: Trần, Thị Anh Đào
Issue Date: 2019
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác giáo dục văn hóa ứng xử cho đội ngũ CSGT của Công an thành phố Hà Nội hiện nay, luận văn đề xuất một số quan điểm và giải pháp chủ yếu tăng cường công tác giáo dục văn hóa ứng xử cho đội ngũ CSGT của Công an thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
Description: 134 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6721
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phạm Văn Chiến.pdf952.25 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.