Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6717
Title: Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự đối với các cơ sở lưu trú thuộc quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Phạm, Hải Minh
Advisor: Lưu, Ngọc Tố Tâm
Keywords: Quản lí nhà nước;An ninh trật tự;Lưu trú;Hoàn kiếm;Hà Nội
Issue Date: 2019
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn quản lý Nhà nước về an ninh trật tự đối với các cơ sở lưu trú thuộc quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội hiện nay, luận văn đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường quản lý Nhà nước về an ninh trật tự đối với các cơ sở lưu trú thuộc quận Hoàn Kiếm nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung trong thời gian tới.
Description: 109 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6717
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phạm Hải Minh.pdf1.01 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.