Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6702
Title: Chất lượng đội ngũ công an phường trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Advisor: Lê, Đức Cảnh
Keywords: Chất lượng;Công an;Phường;Hà Nội
Issue Date: 2019
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn nghiên cứu làm rõ lý luận về chất lượng cán bộ và thực trạng chất lượng đội ngũ Công an phường trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ đó tập trung đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ Công an phường trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
Description: 115 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6702
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyễn Anh Tuấn.pdf800.97 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.