Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6699
Title: Quản lý hoạt động phòng, chống mại dâm của công an quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Nguyễn, Đức Châu
Advisor: Nguyễn, Vũ Tiến
Keywords: Quản lí;Phòng chống mại dâm;Hà Nội
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận về quản lý hoạt động phòng, chống mại dâm của Công an quận; Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động phòng, chống mại dâm của Công an quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội hiện nay; Dự báo và đề xuất giải pháp tăng cường quản lý hoạt động phòng, chống mại dâm của Công an quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội thời gian tới.
Description: 110tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6699
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luan van Nguyen Duc Chau.pdf1.18 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.