Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6697
Title: Quản lý đội ngũ công chức cấp xã ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam hiện nay
Authors: Vũ, Thị Mơ
Advisor: Lưu, Ngọc Tố Tâm
Keywords: Quản lí;Công chức;Cấp xã;Lý Nhân;Hà Nam
Issue Date: 2019
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Quản lý đội ngũ công chức cấp xã ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam hiện nay
Description: 113 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6697
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vũ Thị Mơ.pdf952.8 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.