Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6693
Title: Quản lý xã hội về giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn của tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Advisor: Lưu, Văn An
Keywords: Quản lí;Xã hội;Giải quyết việc làm;Thanh niên;Nông thôn;Vĩnh Phúc
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa, làm rõ những vấn đề lý luận, khảo sát thực trạng quản lý xã hội về giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn của tỉnh Vĩnh Phúc, tác giả luận văn đã đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản lý xã hội về giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn trên ở địa phương này trong thời gian tới.
Description: 91tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6693
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN ANH TUẤN.pdf719.71 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.