Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6687
Title: Quản lý xã hội về giải quyết việc làm cho thanh niên ở tỉnh Điện Biên hiện nay
Authors: Kháng, Mai Thu
Advisor: Lê, Kim Việt
Keywords: Quản lí;Xã hội;Giải quyết việc làm;Thanh niên;Điện Biên
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận - thực tiễn quản lý xã hội về giải quyết việc làm cho thanh niên ở tỉnh Điện Biên trong giai đoạn hiện nay; Đánh giá thực trạng quản lý xã hội về giải quyết việc làm cho thanh niên ở tỉnh Điện Biên; Đề xuất phương hướng, giải pháp tăng cường quản lý xã hội về giải quyết việc làm cho thanh niên ở tỉnh Điện Biên trong thời gian tới.
Description: 109tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6687
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KHÁNG MAI THU.pdf856.06 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.