Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6684
Title: Quản lý xã hội đối với công tác xây dựng nông thôn mới ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái hiện nay
Authors: Hà, Ngọc Đông
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Quản lí;Xã hội;Xây dựng;Nông thôn mới;Yên Bái
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn phân tích, hệ thống hóa để làm rõ cơ sở lý luận quản lý xã hội đối với công tác xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện; Khảo sát đánh giá thực trạng quản lý xã hội đối với công tác xây dựng nông thôn mới ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái; làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; Đề xuất quan điểm, phương hướng và các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản lý xã hội đối với công tác xây dựng nông thôn mới ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái trong thời gian tới.
Description: 139tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6684
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ha Ngoc Dong.pdf1.09 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.