Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6673
Title: Nâng cao chất lượng truyền thông giới thiệu sách của các nhà xuất bản ở Việt Nam hiện nay (khảo sát ở 2 nhà xuất bản Chính trị Quốc gia và Kim đồng)
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Advisor: Nguyễn, An Tiêm
Keywords: Truyền thông;Giới thiệu;Sách;Nhà xuất bản;Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn nghiên cứu lý luận và thực tiễn công tác truyền thông giới thiệu sách thông qua các đơn vị xuất bản trên địa bàn Hà Nội là NXB Chính trị quốc gia, Kim Đồng để thấy được thực trạng công tác truyền thông xuất bản, trên cơ sở đó đề xuất một số khuyến nghị về phương hướng và các giải pháp nhằm đẩy mạnh truyền thông trong hoạt động xuất bản nói chung, góp phần phát triển sự nghiệp xuất bản ở Việt Nam trong thời gian tới.
Description: 105 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6673
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xuất bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG.pdf1.37 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.