Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6672
Title: Tăng cường quản lý nhà nước về xuất bản ở Thái Bình hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Hường
Advisor: Lê, Văn Yên
Keywords: Quản lí nhà nước;Xuất bản;Thái Bình
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận của việc quản lý nhà nước về xuất bản, đánh giá thực trạng của hoạt động này từ năm 2010 đến nay ở tỉnh Thái Bình. Trên cơ sở đó, đưa ra phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản ở Thái Bình hiện nay.
Description: 120 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6672
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xuất bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyễn Thị Hường.pdf1.19 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.