Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6671
Title: Chất lượng xuất bản Tạp chí Xây dựng Đảng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay
Authors: Aiengkham, Vilasuck
Advisor: Trần, Văn Hải
Keywords: Xuất bản;Tạp chí Xây dựng Đảng;Lào
Issue Date: 2018
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở các vấn đề lý luận về tạp chí và xuất bản tạp chí, luận văn khảo sát, đánh giá thực trạng xuất bản tạp chí Xây dựng Đảng nhân dân cách mạng Lào, từ đó đưa ra một số kết luận chung cũng như đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hơn chất lượng xuất bản Tạp chí.
Description: 112 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6671
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xuất bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AIENGKHAM VILASUCK.pdf1.09 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.