Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6670
Title: Quản lý xã hội đối với công tác tái hòa nhập cộng đồng của người chấp hành xong án phạt tù ở quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thủy
Advisor: Lê, Văn Trung
Keywords: Quản lí;Xã hội;Tái hòa nhập;Chấp hành;Án phạt tù;Hà Nội
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận về quản lý xã hội đối với công tác tái hòa nhập cộng đồng của người chấp hành xong án phạt tù; Mô tả thực trạng quản lý xã hội với công tác tái hòa nhập cộng đồng của người chấp hành xong án phạt tù ở quận hoàn Kiếm gắn với ý kiến đánh giá và những mong muốn của nhân dân về quản lý xã hội trong việc thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng và kết quả thực hiện công tác đó ở địa phương; Phân tích các nhân tố tác động đến công tác quản lý xã hội trong lĩnh vực này. - Đưa ra một số giải pháp nhằm bảo đảm quản lý xã hội đối với công tác này tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Description: 108tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6670
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Thuy.pdf1.13 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.