Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6667
Title: Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai hiện nay
Authors: Nguyễn, Phi Hùng
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Quản lí;Cán bộ;Công chức;Lào Cai
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn đánh giá thực trạng, xác định nguyên nhân và rút ra những kinh nghiệm về quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai trong thời gian qua; Đề xuất những phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai từ nay đến năm 2020.
Description: 117tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6667
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV NGUYỄN PHI HÙNG.pdf1.09 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.