Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6654
Title: Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum hiện nay
Authors: Đỗ, Văn Hiến
Advisor: Lê, Văn Trung
Keywords: Quản lí;Cán bộ;Công chức;Đắk Lắk
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận về quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; Phân tích, đánh giá khách quan thực trạng về quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum hiện nay; Đề xuất một số giải pháp để quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.
Description: 133tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6654
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DO VAN HIEN.pdf1.3 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.