Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6653
Title: Đổi mới hoạt động xuất bản Tạp chí Chính trị - Kinh tế - Văn hóa Xã hội ở tỉnh Attapeu, nước CHDCND Lào hiện nay
Authors: Xippaxay, Vongpaserd
Advisor: Phạm, Văn Thấu
Keywords: Xuất bản;Tạp chí;Chính trị;Kinh tế;Văn hóa xã hội;Tỉnh Attapeu;Lào
Issue Date: 2018
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận, qua việc khảo sát, phân tích thực trạng hoạt động xuất bản Tạp chí CT - KT - VHXH từ năm 2010 đến 2017, luận văn đưa ra được các giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng biên tập, xuất bản Tạp chí CT - KT - VHXH ở Tỉnh Attapeu trong thời gian tới.
Description: 99 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6653
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xuất bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Xippaxay Vongpaserd.pdf852.85 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.