Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6651
Title: Nâng cao chất lượng xuất bản sách của Nhà xuất bản Xây dựng hiện nay
Authors: Đinh, Thị Phượng
Advisor: Phạm, Văn Thấu
Keywords: Chất lượng;Xuất bản;Sách;Nhà Xuất bản Xây dựng
Issue Date: 2018
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về chất lượng xuất bản sách xây dựng, khảo sát, đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động xuất bản sách xây dựng, những nguyên nhân thành công và những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động xuất bản sách xây dựng của NXB Xây dựng từ 2010 đến nay, luận văn nêu ra phương hướng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng xuất bản sách xây dựng của NXB Xây dựng trong thời gian tới.
Description: 112 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6651
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xuất bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Đinh Thị Phượng.pdf1.57 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.