Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6650
Title: Chất lượng xuất bản Tạp chí Công tác Tôn giáo hiện nay
Authors: Nguyễn, Lê Vân Chi
Advisor: Trần, Văn Hải
Keywords: Chất lượng;Xuất bản;Tạp chí Công tác tôn giáo
Issue Date: 2018
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn đề cập những vấn đề lý luận chung về xuất bản Tạp chí và TCCTTG như; Làm rõ thực trạng chất lượng xuất bản TCCTTG từ khi thành lập đến nay; đánh giá chung về ưu, khuyết điểm của TCCTTG từ khi thành lập đến nay; Đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xuất bản của TCCTTG trong thời gian tới.
Description: 99 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6650
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xuất bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyễn Lê Vân Chi.pdf1.35 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.