Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/663
Title: Hiệu quả tuyên truyền cuộc vận động "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới" ở huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre hiện nay
Authors: Cao, Minh Điền
Advisor: Nguyễn, Vũ Tiến
Keywords: Tuyên truyền;Vận động;Tuổi trẻ;Nông thôn;Thạch Phú;Bến Tre
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Đề tài làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về tuyên truyền xây dựng nông thôn mới; Đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền Cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” ở huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre; Đề xuất một số giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả tuyên truyền Cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” ở huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/663
Appears in Collections:LV chuyên ngành Công tác tư tưởng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cao Minh Dien.pdf1 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.